หมายเลยติดต่อภายใน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 35

เบอร์โทรศัพท์ 039-319111 ต่อหมายเลขภายใน ดังตารางข้างล่าง


กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

- หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ ชั้น 4 ห้อง 35404 10930
- งานผลิตสื่อ ชั้น 4 ห้อง 35404 10930
- งานนวัตกรรมการศึกษา ชั้น 4 ห้อง 35404 10930