ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมด้าน ICT แก่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap 4”

วันที่ประกาศข่าว : 2018-05-18 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมด้าน ICT แก่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap 4” วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (35411) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกอบรม

1.1 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ และ**ชำระเงินค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน** โดยโอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกเขาไร่ยาเลขบัญชี 178-1489579 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มตามจำนวนที่กำหนดโดยจะพิจารณาตามลำดับก่อนหลังเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น

1.2 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://www.arit.rbru.ac.th/ **ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561**

1.3 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดตรวจสอบรายชื่อก่อนวันอบรมและงดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ หน้างาน

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา Html และมีความชำนาญในการพิมพ์เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการฝึกปฏิบัติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :                               

งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  โทรศัพท์ 0 3931 9111 ต่อ 10902 โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th

เอกสารดาวน์โหลด

  1. กำหนดการ
  2. ใบสมัคร