ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)”

วันที่ประกาศข่าว : 2018-07-01 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)” ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (35411) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทรศัพท์ 0 3931 9111 ต่อ 10902 โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th