ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom”

วันที่ประกาศข่าว : 2018-07-18 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom” วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 35411 วิทยากรโดย Google Certified Trainer คุณอิทธิกร ฐิตินวคุณ และ คุณอังกูร จังกาจิตต์

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : http://goo.gl/dDvHqm


[
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม]
งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทรศัพท์ 039319111 ต่อ 10902
โทรสาร
039471065 Email : arc@rbru.ac.th

เอกสารดาวน์โหลด

  1. กำหนดการ