:: ภาพกิจกรรม ::

ทีม U2T ตำบลท่าช้าง จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ หลักสูตร “การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในตำบลท่าช้าง” รุ่นที่ 1


(22 มิ.ย. 64) คณะผู้ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รับผิดชอบเขตตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ “การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในตำบลท่าช้าง” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายอนุสิทธิ์ เอี่ยมพลอยงาม ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ด้านการปลูกผักมาประยุกต์กับการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริโภค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 30 คน

ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ