โครงสร้างองค์กร

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป หอสมุดกลาง งานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดแบ่งหน่วยงานภายในดังนี้

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • 1.1. งานธุรการ
 • 1.2. งานเลขานุการ
 • 1.3. งานบุคลากร
 • 1.4. งานอาคารสถานที่
 • 1.5. งานการเงิน
 • 1.6. งานพัสดุ
 • 1.7. งานนโยบายและแผน
 • 1.8. งานประชาสัมพันธ์
 • 1.9. งานฝึกอบรม
 • 1.10. งานประกันคุณภาพ
2. หอสมุดกลาง
 • 2.1. งานบริการสารสนเทศ
 • 2.2. งานเทคนิคสารสนเทศ
 • 2.3. งานวิทยพัฒนา
3. งานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
 • 3.1. งานผลิตสื่อ
 • 3.2. งานนวัตกรรมการศึกษา
4. งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 4.1. งานสารสนเทศ
 • 4.2. งานบริการและซ่อมบำรุง
 • 4.3. งานระบบเครือข่าย