ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

     คลังแห่งปัญญา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น จริงใจให้บริการ ก้าวทันเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

     สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและระบบบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

อัตลักษณ์ (Identities)

     เป็นเลิศด้านบริการ เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ

พันธกิจ (Missions)
 • 1. ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
 • 2. ให้บริการและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • 3. ให้บริการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
จุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมายในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีดังนี้

 • 1. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายครอบคลุมทุกสาขา
 • 2. เพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
เป้าหมาย
 • 1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่ทันสมัย
 • 2. พัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 3. เพิ่มศักยภาพการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ให้มีความสมบูรณ์ โดยการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล
 • 4. ให้บริการห้องสมุดในลักษณะห้องสมุดมีชีวิต