ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

  RBRU Library Search : ระบบการสืบค้นหนังสือ
    RBRU Library Search : ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุด  

  ระบบการสืบค้น RBRU Search
    RBRU Search : Discovery Service for Rambhaibarni Rajabhat University      

Keyword Title Author

  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ในไทย)
ThaiLISlogo
โครงการเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) :
ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่างประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ.)
proQuest ONE Business [ ทดลองใช้งาน ] : คู่มือการใช้งาน
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนการสอนและใช้งานที่ครอบคลุมทุกด้านและสมบูรณ์ที่สุด เพียงแหล่งเดียว ต้านการบริหารธุรกิจ จากหลายสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
ABI/INFORM Complete : คู่มือการใช้งาน
ฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด
เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน
ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ
รวมถึงสารสนเทศของบริษัทฯ ต่างๆ มากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้น บทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
ACM Digital Library : คู่มือการใช้งาน
ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ จัดทำโดย Association for Computing Machinery (ACM ) ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน
ProQuest Dissertation & Thesis : คู่มือการใช้งาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันจาก ทวีปยุโรป เอเชีย มากกว่า 1,000 แห่ง ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี 1997 -ปัจจุบัน
SpingerLink-Journal :คู่มือการใช้งาน
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร
จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน
Web of Science : คู่มือการใช้งาน
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป
พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก
ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษย์ศาสตร์
จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ
ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
American Chemical Society Jounal : คู่มือการใช้งาน
ฐานข้อมูลรวบรวมบทความและงานวิจัย
จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals)ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
Academic Search Complete
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด ครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุด ประกอบด้วยวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง และครอบคลุมทุกสาขาวิชา
Computers & Applied Sciences Complete
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการ วิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิง วิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้ บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
Education Research Complete
แหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ
สำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษา
ในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
eBooks on EBSCOhost
หนังสืออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้ eBooks on EBSCOhost สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
H.W. Wilson (12 Subjects)
ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของบริษัท H.W. Wilson ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษา มนุษยศาสตร์ บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์เกษตร
Emerald Management (EM92): คู่มือการใช้งาน
เป็นฐานข้อมูลครอบคุลมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษํทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ
ScienceDirect
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม หนังสือวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน
EBSCO Discovery Service (EDS)
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
Communication & Mass Media Complete
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ CMMC ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch

  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ebook
iG Library
iG Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
ของ iG Publishing มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาการบริหารและจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล กฎหมาย ศึกษาศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยการจัดการ
ห้องสมุด ภาษาและภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Download, แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่น ๆ
e ebrary
e ebrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( e-Book )ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบ Perpetual สามารถ Print, Copy และมีพร้อม Function การทำงาน อาทิ พจนานุกรม สารานุกรม แปลภาษาต่าง ๆ

  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้งาน)
ฐานข้อมูล Academic Focus :
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน 136 ชื่อเรื่อง วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ 132 ชื่อเรื่อง และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการประชุมในประเทศจีน 27,300 บทความ เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน
China Academic Journals Full-Text Database :
รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีนทุกสาขาวิชา มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง/61 ล้านบทความ
ฐานข้อมูล Science Reference Center :
ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่น ๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library
China Master's Theses Full-Text Database :
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ
China Doctoral Dissertations Full-Text Database :
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รัยการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ

  ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Maruey eLibrary :
Maruey eLibrary อ่านหนังสือออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา มารู้ที่มารวย ขอเชิญทดลองอ่านหนังสือออนไลน์ของห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Maruey eLibrary อ่านหนังสือออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา มารู้ที่มารวย โดยคลิกที่ ชื่อหนังสือ และเลือก อ่านหนังสือ มีหนังสือห้องสมุดมารวยและหนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์ให้เลือกอ่านมากกว่า 400 เรื่อง

สถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2560สอบถามปัญหาแก้ใช้งานระบบ ได้ที่ :

    งานสารสนเทศ : โทร.
    งานระบบเครือข่าย : โทร.
    งานบริการและซ่อมบำรุง : โทร.
    งานวิทยพัฒนา หอสมุด : โทร.