รายงานสถิติการให้บริการ
รายงาน สรุปผลการทดสอบ หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรขั้นพื้นฐาน​

รายงาน สถิติระบบ RBRU MOOC

รายงาน สถิติการใช้งานเว็บไซต์ RBRU MOOC