สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

THE OFFICE OF ACADEMIC RESOURCES AND INFORMATION TECHNOLOGY


เป็นศูนย์กลางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น มุ่งบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา นักวิชาการ และชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


ปฏิทินการฝึกอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรพัฒนาครู คูปองครู ประจำปี พ.ศ. 2561

หลักสูตรระดับพื้นฐาน

ดาวน์โหลด » ตารางการฝึกอบรม

ลำดับ

เรื่อง

ค่าลงทะเบียน

ระยะเวลา

วิทยากร

หมายเหตุ

รายละเอียด

1

รหัสหลักสูตร 612291025
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) ขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1,800 บาท

- วัน

1. ดร.ภูวดล บัวบางพลู

2. ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

วันที่อบรม
สถานที่อบรม

รายละเอียด

2

รหัสหลักสูตร 612291026
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี Captivate สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1,800 บาท

- วัน

1. ดร.ภูวดล บัวบางพลู

2. ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

วันที่อบรม
สถานที่อบรม

รายละเอียด

3

รหัสหลักสูตร 612291027
ชื่อหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบ Mobile Learning สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1,800 บาท

- วัน

1. ดร.ภูวดล บัวบางพลู

2. ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

วันที่อบรม
สถานที่อบรม

รายละเอียด

4

รหัสหลักสูตร 612291028
ชื่อหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ด้วย Infographic สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1,800 บาท

- วัน

1. ดร.ภูวดล บัวบางพลู

2. ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

วันที่อบรม
สถานที่อบรม

รายละเอียด

5

รหัสหลักสูตร 612291029
ชื่อหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนระบบ e-Learning ด้วย Moodle สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1,800 บาท

- วัน

1. ดร.ภูวดล บัวบางพลู

2. ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

วันที่อบรม
สถานที่อบรม

รายละเอียด

หลักสูตร

ดาวน์โหลด » ตารางการฝึกอบรม

ลำดับ

เรื่อง

ค่าลงทะเบียน

จำนวน

ระยะเวลา

วิทยากร

หมายเหตุ

รายละเอียด

1

- บาท

- วัน

1.

เวลา
สถานที่

รายละเอียด

2

- บาท

- วัน

1.

เวลา
สถานที่

รายละเอียด

3

- บาท

- วัน

1.

เวลา
สถานที่

รายละเอียด

หลักสูตร

ดาวน์โหลด » ตารางการฝึกอบรม

ลำดับ

เรื่อง

ค่าลงทะเบียน

จำนวน

ระยะเวลา

วิทยากร

หมายเหตุ

รายละเอียด

1

- บาท

- วัน

1.

เวลา
สถานที่

รายละเอียด

2

- บาท

- วัน

1.

เวลา
สถานที่

รายละเอียด

3

- บาท

- วัน

1.

เวลา
สถานที่

รายละเอียด


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรมได้ที่ :

Best Viewed In

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10900
แฟกซ์ : 039-471065จำนวนผู้เข้าชมเว็มไซต์
AmazingCounters.com
20-09-2021