ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

  RBRU Library Search : ระบบการสืบค้นหนังสือ
    RBRU Library Search : ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุด  

  ระบบการสืบค้น RBRU Search
    RBRU Search : Discovery Service for Rambhaibarni Rajabhat University      

Keyword Title Author

  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ในไทย)
ThaiLISlogo
โครงการเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) :
ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่างประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ.)
ABI/INFORM Complete : คู่มือการใช้งาน
ฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด
เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน
ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ
รวมถึงสารสนเทศของบริษัทฯ ต่างๆ มากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้น บทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
ACM Digital Library : คู่มือการใช้งาน
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำ
โดย ACM (Association for Computing Machinery)
ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ
เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews
และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน
ProQuest Dissertation & Thesis : คู่มือการใช้งาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันจาก ทวีปยุโรป เอเชีย มากกว่า 1,000 แห่ง ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี 1997 -ปัจจุบัน
SpingerLink-Journal : คู่มือการใช้งาน
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ
จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน
Web of Science : คู่มือการใช้งาน
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป
พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก
ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษย์ศาสตร์
จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ
ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
American Chemical Society Jounal : คู่มือการใช้งาน
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง
โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals)
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
Academic Search Ultimate : คู่มือการใช้งาน
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด
รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals) มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง
Computers & Applied Sciences Complete
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการ วิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิง วิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้ บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
Education Research Complete
แหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ
สำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษา
ในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
eBooks on EBSCOhost
หนังสืออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้ eBooks on EBSCOhost สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
H.W. Wilson (12 Subjects)
ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของบริษัท H.W. Wilson ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษา มนุษยศาสตร์ บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์เกษตร
Emerald Management (EM92) : คู่มือการใช้งาน
มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ
ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่
1) Accounting, Finance   Economics
2) Business, Management   Strategy
3) Tourism   Hospitality Management
4) Marketing
5) Information   Knowledge Management
6) HR, Learning   Organization Studies
7) Operations, Logistics   Quality
8) Property Management   Built Environment
9) Public Policy   Environmental Management
ScienceDirect
เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
1) Agricultural and Biological Sciences
2) Computer Science
3) Engineer
4) Social Sciences
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน
EBSCO Discovery Service Plus Full Text : คู่มือการใช้งาน
เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง
Engineering Source : คู่มือการใช้งาน
เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection
นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์
• สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง

  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ebook
iG Library
iG Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
ของ iG Publishing มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาการบริหารและจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล กฎหมาย ศึกษาศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยการจัดการ
ห้องสมุด ภาษาและภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Download, แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่น ๆ
e ebrary
e ebrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( e-Book )ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบ Perpetual สามารถ Print, Copy และมีพร้อม Function การทำงาน อาทิ พจนานุกรม สารานุกรม แปลภาษาต่าง ๆ

  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้งาน)
ฐานข้อมูล Academic Focus :
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน 136 ชื่อเรื่อง วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ 132 ชื่อเรื่อง และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการประชุมในประเทศจีน 27,300 บทความ เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน
China Academic Journals Full-Text Database :
รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีนทุกสาขาวิชา มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง/61 ล้านบทความ
ฐานข้อมูล Science Reference Center :
ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่น ๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library
China Master's Theses Full-Text Database :
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ
China Doctoral Dissertations Full-Text Database :
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รัยการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ

  ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Maruey eLibrary :
Maruey eLibrary อ่านหนังสือออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา มารู้ที่มารวย ขอเชิญทดลองอ่านหนังสือออนไลน์ของห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Maruey eLibrary อ่านหนังสือออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา มารู้ที่มารวย โดยคลิกที่ ชื่อหนังสือ และเลือก อ่านหนังสือ มีหนังสือห้องสมุดมารวยและหนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์ให้เลือกอ่านมากกว่า 400 เรื่อง

สถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2560สอบถามปัญหาแก้ใช้งานระบบ ได้ที่ :

    งานสารสนเทศ : โทร.
    งานระบบเครือข่าย : โทร.
    งานบริการและซ่อมบำรุง : โทร.
    งานวิทยพัฒนา หอสมุด : โทร.