ประวัติความเป็นมา     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีฐานะเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 มีสำนักงานผู้อำนวยการเป็นหน่วยงานระดับกองโดยแบ่งส่วนราชการเป็น 4 งาน ได้แก่งานธุรการ หอสมุดกลาง ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นมา การดำเนินการและสถานที่ตั้งมีดังนี้

  • พ.ศ. 2515 – 2517 จัดตั้งห้องสมุดวิทยาลัยครูจันทบุรี และฝ่ายโสตทัศนศึกษา ตั้งอยู่อาคารไม้ชั้นเดียวตรงข้ามเรือนท่านเป้ง
  • พ.ศ. 2517 – 2519 ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 1
  • พ.ศ. 2519 – 2535 ตั้งอยู่ที่อาคารหกเหลี่ยมโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือฝ่ายหอสมุด และฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
  • พ.ศ. 2536 – 2548 เป็นหน่วยงานในฐานะโครงสร้างการบริหารงานภายในเทียบเท่าคณะ ชื่อว่าสำนักวิทยบริการ ตั้งอยู่ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นตึกสูง 4 ชั้น โดยชั้น 1 ถึง ชั้น 3 เป็นส่วนหอสมุดและชั้น 4 เป็นฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

     ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏรำไพพรรณีไปเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ทำให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ดั้งนั้นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จึงเป็นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา และสำนักวิทยบริการ ก็เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และหอสมุดกลาง

     และจากการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” แทน พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” มีผลให้สถาบันราชภัฏรำไพพรรณีเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2549 ได้กำหนดให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนราชการระดับสำนักตามมาตร 10 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

  • พ.ศ. 2547 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำให้สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีการแบ่งส่วนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึงปัจจุบัน โดยตั้งอยู่ที่อาคาร 4
  • พ.ศ. 2551 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ย้ายที่ทำการจากอาคาร 4 ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 โดยมีสำนักงานศูนย์ฯ อยู่ที่ชั้น 3 ห้อง 35301 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 72 เครื่อง สำหรับบริการนักศึกษาและบุคลากรทั่วไป จำนวน 2 ห้อง มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 72 เครื่อง สำหรับการฝึกอบรม จำนวน 1 ห้อง และ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 50 เครื่อง สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้อง
  • พ.ศ. 2555 งานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้ย้ายที่ทำการจากอาคารบรรณราชนครินทร์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสำนักงาน ศูนย์ฯ อยู่ที่ ชั้น 4 ห้อง 35404
  • พ.ศ. 2555 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ย้ายที่ทำการจากอาคารบรรณราชนครินทร์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสำนักงาน อยู่ที่ ชั้น 4 ห้อง 35401
  • พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2559 โดยให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ ดังนี้ 1.งานบริหารงานทั่วไป 2. หอสมุดกลาง 3. งานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พ.ศ. 2560 หอสมุดกลางได้ย้ายที่ทำการจากอาคารบรรณราชนครินทร์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยตั้งอยู่บริเวณชั้น 1