ค่านิยม ยุทธศาสตร์

ค่านิยม "ARIT"

A
: Attitude
คือ ทัศนคติในการทำงานและการบริการที่ดี
R
: Resource
คือ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ
I
: Innovation
คือ นวัตกรรมสร้างสรรค์
T
: Teamwork
คือ การทำงานเป็นทีม

ประเด็นยุทธศาสตร์
 • 1. พัฒนาและจัดหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการเรียนการสอน
 • 2. บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมสู่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น
 • 3. มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและจัดหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการเรียนการสอน

   กลยุทธ์ (Strategy)

  • 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนที่ทันสมัย
  • 1.2 ให้บริการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
  • 1.3 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย และพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมสู่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น

   กลยุทธ์ (Strategy)

  • 1.1 สืบสานและเผยแพร่การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • 1.2 บริการวิชาการตอบสนองชุมชนและท้องถิ่น
  • 1.3 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าถึงได้ตลอดเวลา
  • 1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • 1.5 พัฒนาหอจดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

   กลยุทธ์ (Strategy)

  • 1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  • 1.2 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
  • 1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (DSS) สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
  • 1.4. แสวงหารายได้โดยการให้บริการด้านสถานที่ ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรม