e-Portfolio ข้อมูลเพื่อการประเมินภาระงานบุคลากรชื่อ ปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ พรพะวา นิยมวานิช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ จรรยา วัชชา
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ ภาสกร อินสำอางค์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ ปริญญา ภารดีรุจิรา
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ ลัดดา เชิดชมกลิ่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ ธีรวุฒิ สุทธิประภา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ อังคณา วุฒิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ อาริษา ศรีเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ เอกลักษณ์ สุขทั้งโลก
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ เอกรินทร์ สร้อยศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ สมศักดิ์ นาคเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ พรพรรณ ภักดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ คุณากร แก้วคำภา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ กฤต พัฒนพานิช
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ เกษรินทร์ ต๊ะนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ พงษ์นที ศิลาอาศน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ นพเดช อยู่พร้อม
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ สุรัตน์ จานทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ รณภพ บุญเรือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ เจียมจิต บวชไธสง
ตำแหน่ง : หัวหน้าหอสมุดกลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ บุปผา ภูมิพื้นผล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเทคนิคสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ อาภรณ์ ใจกล้า
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ ดาราวรรณ สุวรรณทา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ วิไลลักษณ์ รักตะสุวรรณ
ตำแหน่ง : พนังานทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ ปริยาภรณ์ ศรีบุษรา
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ อินธิรา สังคีรี
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ สุกัญญา สีมีแสง
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ สมพร เจริญศรีสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................

ชื่อ จันจิรา ธรรมประเสริฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม : .............................................................