พื้นที่การให้บริการ

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และหลักสูตรให้ได้มาตรฐานของห้องสมุดอุดมศึกษาดังนี้


อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร35) ชั้น 1

หอสมุดกลาง

โซน A

 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา
 • บริการหนังสือด้านการเงิน การออม และการลงทุน ( Set Corner)
 • บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
 • บริเวณจัดนิทรรศการและบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือ
 • บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ( Chamo Social Opac )
 • มุมอาเซียน

โซน B

 • โซนทำงานร่วมกัน พื้นที่ให้บริการแก่นักศึกษา
 • ห้องประชุมย่อยแบบกลุ่ม
 • ส่วนของสำนักงาน หอสมุดกลาง

โซน C

 • บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • บริการจองหนังสือ ( ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืมคืน )
 • บริการหนังสือสำรอง ( ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืมคืน )
 • ผลงานวิชาการของอาจารย์
 • บริการหนังสือภาษาไทยทั่วไป หมวด 000 - 200
 • บริการหนังสือภาษาอังกฤษ หมวด 000 - 900
 • หนังสืออ้างอิง งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นวนิยาย
 • บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ( Chamo Social Opac )
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • บริการหนังสือภาษาไทยทั่วไป หมวด 300 - 900
 • บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ( Chamo Social Opac )
 • บริการสื่อโสตทัศน์ CD,VCD,DVD
 • บริการถ่ายเอกสาร
 • บริการยืมอัตโนมัติ
 • บริเวณที่นั่งอ่านหนังสือ


อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร35) ชั้น 3 , 4


ชั้น 3 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการนักศึกษาและบุคลากรทั่วไป
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน และการฝึกอบรม
 • บริการด้านสารสนเทศลงทะเบีบนเครือข่ายไร้สาย
 • งานบริการและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
 • บริการด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
 • งานระบบเครือข่าย

ชั้น 4 งานบริหารงานทั่วไป

 • งานบุคลากร
 • งานธุรการ
 • งานอาคารสถานที่
 • งานการเงิน
 • งานพัสดุ
 • งานนโยบายและแผนงาน
 • งานประกันคุณภาพ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานฝึกอบรม
 • งานเลขานุการ

ชั้น 4 งานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

 • งานบริการผลิตสื่อ ถ่ายภาพนิ่ง วีดิทัศน์ ผลิตงานกราฟฟิค
 • งานนวัตกรรมการศึกษา ผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
 • ห้องสตูดิโอสำหรับผลิตสื่อการสอน