คณะกรรมการประกันคุณภาพ

เอกสารแนบ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ๐๖๓/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
---------------------------------

     เพื่อให้การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ (๑), (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๑๙๖๖/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักวิทยบริการฯ ที่ ๐๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

  ๑. นายดิเรก ศุภวิวรรธน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๒. นายยรรยง เต็งติชวลิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  มีหน้าที่ : ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

  ๑. อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู ประธานกรรมการ
  ๒. อาจารย์ ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ
  ๓. อาจารย์ธีรพงษ์ จันเปรียง รองประธานกรรมการ
  ๔. อาจารย์นิทัศน์ นิลฉวี รองประธานกรรมการ
  ๕. นางเจียมจิต บวชไธสง กรรมการ
  ๖. นายปริญญา ภารดีรุจิรา กรรมการ
  ๗. นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ กรรมการ
  ๘. นางอาภรณ์ ใจกล้า กรรมการ
  ๙. นางสาวบุปผา ภูมิพื้นผล กรรมการ
  ๑๐. นางสาวดาราวรรณ สุวรรณทา กรรมการ
  ๑๑. นางสาวปริยาภรณ์ ศรีบุษรา กรรมการ
  ๑๒. นางอินธิรา สังคีรี กรรมการ
  ๑๓. นางสาวสุกัญญา สีมีแสง กรรมการ
  ๑๔. นางสาวกรณิกา นามวงศ์ กรรมการ
  ๑๕. นางสาววิไลลักษณ์ รักตะสุวรรณ กรรมการ
  ๑๖. นางสาวฉวีวรรณ รัตนมิตร กรรมการ
  ๑๗. นางสาวสมพร เจริญศรีสุข กรรมการ
  ๑๘. นางสาวจรรยา วัชชา กรรมการ
  ๑๙. นางสาวจตุพร พุทธิศา กรรมการ
  ๒๐. นางสาวลัดดา เชิดชมกลิ่น กรรมการ
  ๒๑. นายเอกลักษณ์ สุขทั้งโลก กรรมการ
  ๒๒. นางสาวอาริษา ศรีเจริญ กรรมการ
  ๒๓. นางสาวอังคณา วุฒิ กรรมการ
  ๒๔. นายเอกนรินทร์ สร้อยศรี กรรมการ
  ๒๕. นางสาวพรพรรณ ภักดี กรรมการ
  ๒๖. นายธีรวุฒิ สุทธิประภา กรรมการ
  ๒๗. นายรัฐสิทธิ์ เสริมสัย กรรมการ
  ๒๘. นายคุณากร แก้วคำภา กรรมการ
  ๒๙. นายสมศักดิ์ นาคเจริญ กรรมการ
  ๓๐. นายสุรัตน์ จานทอง กรรมการ
  ๓๑. นายนพเดช อยู่พร้อม กรรมการ
  ๓๒. นางอัญชลี เมืองสูน กรรมการ
  ๓๓. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ กรรมการและเลขานุการ
  ๓๔. นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ๓๕. นางพรพะวา อังคะหิรัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  มีหน้าที่ :
  ๑. ดำเนินการวางแผน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
  ๒. ปฏิบัติงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการฯ
  ๓. การจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อหน่วยงานประกันคุณภาพ
  ๔. สรุปผลและจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อหน่วยงานประกันคุณภาพ


       โดยขอให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ ทางราชการ


       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐(อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี