หมายเลยติดต่อภายใน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 35

เบอร์โทรศัพท์ 039-319111 ต่อหมายเลขภายใน ดังตารางข้างล่าง


สำนักงานผู้อำนวยงาน

- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 4 ห้อง 35401 10999
- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 3 ห้อง 35301 10954
- งานธุรการ , งานการเงิน ชั้น 4 ห้อง 35401 10900 , 10980

งานบริหารงานทั่วไป
- หัวหน้าสำนักงาน ชั้น 4 ห้อง 35403 10990
- งานการเงิน ชั้น 4 ห้อง 35401 10900
- งานพัสดุ ชั้น 4 ห้อง 35403 10901
- งานฝึกอบรม ชั้น 4 ห้อง 35403 10902
- งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 ห้อง 35403 10901

งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- หัวหน้างานศูนย์ ชั้น 3 ห้อง 35302 10929
- งานสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 35304 10910 , 10911
- งานบริการและซ่อมบำรุง ชั้น 3 ห้อง 35303 10925
- งานระบบเครือข่าย ชั้น 3 ห้อง 35305 10920
- งานพัฒนานวัตกรรม ชั้น 3 ห้อง 35304 10911

งานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

- หัวหน้างานศูนย์ ชั้น 4 ห้อง 35404 10930
- งานผลิตสื่อ ชั้น 4 ห้อง 35404 10930
- งานนวัตกรรมการศึกษา ชั้น 4 ห้อง 35404 10930

หอสมุดกลาง

- หัวหน้าหอสมุดกลาง ชั้น 1 โซน สำนักงาน 10959
- Admin หอสมุดกลาง ชั้น 1 โชน สำนักงาน 10953
- วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 โชน วารสาร 10950
- บริการยืม - คืน ชั้น 1 โซน หนังสือและค้นคว้า 10951
- ซ่อมหนังสือ ชั้น 1 โซน วารสาร 10952