ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสีบค้น

  RBRU Library Search : ระบบการสืบค้นหนังสือ
    RBRU Library Search : ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุด  

  ระบบการสืบค้น RBRU Search
    RBRU Search : Discovery Service for Rambhaibarni Rajabhat University      

Keyword Title Author

บริการอิเล็กทรอนิกส์

e-Services

บริการอิเล็กทรอนิกส์


สืบค้นทรัพยากรหอสมุด

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC 》 คู่มือ

ฐานข้อมูล ThaiLis

โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLis

RBRU e-Theses

ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

RBRU e-Research

ระบบฐานข้อมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

RBRU e-Library

ระบบห้องสมุดอิเล็กรอนิกส์ บริการ ยืม-คืน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 》 คู่มือ

ฐานข้อมูล สกอ.

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ 13 ฐาน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ.

ฐานข้อมูล IG Library

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ e-Book 》 คู่มือ

ระบบตรวจสอบผลงานทางวิชาการ

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 》 คู่มือ


แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ลิงค์ฐานข้อมูลใน-นอก ประเทศ