โครงการ : การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล (Digital Storytelling)

เชิญชวนส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล (Digital Storytelling)

“การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism”


โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
---------------------------------------------
กำหนดการ

  16 – 17 ก.พ. 2562
  : อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
  1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2562
  : รับสมัครผลงาน

  30 มิ.ย. 2562
  : หมดเขตรับสมัครผลงาน
  10 ก.ค. 2562
  : กรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบที่ 1
  15 ก.ค. 2562
  : ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1และส่งผลการพิจารณาเพื่อปรับปรุงก่อนที่จะมานำเสนอ
  30 ก.ค. 2562
  : ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 นำเสนอผลงานที่มหาวิทยาลัยประจำภูมิภาค ตัดสินและมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัล
 • เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
 • แสตมป์เจ้าฟ้าไอที สำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เงินรางวัล
  ประเภทที่ 1 : ครูในโรงเรียนทั่วไปและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล 2,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล 1,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล 500 บาท

  ประเภทที่ 2 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล 2,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล 1,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล 500 บาท