โครงสร้างหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา


กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดแบ่งหน่วยงานภายในดังนี้