ขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย”

วันที่ประกาศข่าว : 2018-07-05 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ ‹ กลับไป

ขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย” วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (35408) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : โปรดนำส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการมายังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) **ภายในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rbru.ac.thhttp://www.arit.rbru.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทรศัพท์ 0 3931 9111 ต่อ 10902 โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th


เอกสารดาวน์โหลด

  1. ใบสมัคร
  2. กำหนดการ