:: ภาพกิจกรรม ::

ประชุมคณะกรรมการ Smart Local University ครั้งที่ 1/2565


(13 มิ.ย. 65) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการ Smart Local University ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 35412 ชั้น 4 อาคาร 35 และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) โดยมีรองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ บัวเย็น รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และตัวแทนจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้าน Smart Local University ของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมาย รวมไปถึงเป็นการระดมความคิด ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนพัฒนา Smart Local University มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้มีความรอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ