:: ภาพกิจกรรม ::

ประชุมคณะกรรมการ Smart Local University ครั้งที่ 1/2562


วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ประชุมคณะกรรมการ Smart Local University ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 35412 ชั้น 4 อาคาร 35 โดยมีรองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงพร้อมใช้งานได้ทุกเวลาทุกสถานที่ และนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็น Smart Local University เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ต่อไป

ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ